Загальні збори акціонерів 2014р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД»

( Код ЄДРПОУ 23981928, місцезнаходження Товариства: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Леніна, будинок 6В)

повідомляє про проведення «14» березня 2014 року о 14-00 чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Леніна, будинок 6В, кімната № 21.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 13-00 до 13-45 у день проведення зборів за місцем проведення зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину «10» березня 2014 р. за пред’явленням документу, який посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів крім того мати при собі належним чином оформлену довіреність на участь у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

4. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

8. Про укладення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

10. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту у новій редакції і проведення його державної реєстрації.

Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Леніна, будинок 6В (кабінет № 12, юридичний відділ) в робочі дні з 9.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – у місті їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо проведення Загальних зборів Товариства є головний юрисконсульт Товариства – Небера Вікторія Володимирівна.

Телефон для довідок: /06244/ 4-95-35

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний та попередній період

Перiод
Звiтний, тис. грн.Попереднiй, тис. грн.
1. Всього активiв 226749173420
2. Основнi засоби (за залишковою вартiстю)9338684636
3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицii669261
4. Запаси5404749351
5. Сумарна дебiторська заборгованiсть2997114390
6. Грошовi кошти та iх еквiваленти73632400
7. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)126430114432
8. Власний капiтал154362151291
9. Статутний капiтал114489114489
10. Довгостроковi зобов'язання264893457
11. Поточнi зобов'язання3697118672
12. Чистий прибуток (збиток)1697124369
13. Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт)173173
14. Кiлькiсть власних акцiй випущених протягом року (шт)00
15.Загальна сума коштiв витрачених на викуп
власних акцiй протягом року
00
16.Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перioду (осiб)782753

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацii в повiдомленнi.

Генеральний Директор Мельник I.I.

10.02.2014