Загальні збори акціонерів 2013р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД»

( Код ЄДРПОУ 23981928, місцезнаходження Товариства: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Леніна, будинок 6В)

повідомляє про проведення «29» квітня 2013 року о 1400  річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Леніна, будинок 6в,  в кімнаті №21.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.       Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2.       Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

3.       Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

4.       Затвердження звіту Генерального Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

5.       Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.       Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7.       Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

8.       Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

9.       Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10.    Обрання членів Наглядової ради товариства.

11.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

12.    Припинення повноважень Ревізора Товариства.

13.    Обрання Ревізора Товариства.

14.    Про укладення значних  правочинів, які будуть вчинятися Товариством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

за звітний та попередній періоди


№ п/п
Найменування
показників
Період

Звітний,
тис.грн.
Попередній,
тис.грн.
1.
Всього активів
173420
148243
2.
Основні засобі (за залишковою вартістю)
84636
76518
3.
Довгострокові фінансові інвестиції
261
346
4.
Запаси
49351
40107
5.
Сумарна дебіторська заборгованість
14390
10906
6.
Грошові кошти та їх еквіваленти
2400
5049
7.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
114432
90063
8.
Власний капітал
151291
126922
9.
Статутний капітал
14489
14489
10.
Довгострокові зобов'язання
3457
5879
11.
Поточні зобов'язання
18672
15442
12.
Чистий прибуток (збитки)
24369
32045
13.
Середньорічна кількість акцій (шт.)
173
173
14.
Кількість власних акцій викуплених протягом
періоду (шт.)
0
0
15.
Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
0
0
16.
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)
753
740

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 1300 до 1345 у день проведення зборів за місцем проведення зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину «23» квітня 2013 р. за пред’явленням документу,  який посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів крім того мати при собі належним чином оформлену довіреність на участь у загальних зборах. Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Леніна, будинок 6В (кабінет 12, юридичний відділ) в робочі дні з 900  до 1500, а в день проведення загальних зборів – у місті їх  проведення до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо проведення Загальних зборів Товариства є головний юрисконсульт Товариства – Небера Вікторія Володимирівна.  Телефон для довідок: /06244/ 4-95-35. Генеральний Директор Товариства                                                                            Мельник І.І.