Загальні збори акціонерів 2016p.

Про проведення «26» квітня 2016 року річних загальних зборів акціонерів,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД»

( Код ЄДРПОУ 23981928, місцезнаходження Товариства:85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Центральна,будинок 6В)

повідомляє про проведення «26» квітня 2015 року о 1400 річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 6В, кімната № 21.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 1300 до 1345 у день проведення зборів за місцем проведення зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складеному станом на 24 годину «20» квітня 2015 р. за пред’явленням документу, який посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів крім того мати при собі належним чином оформлену довіреність на участь у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
 4. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
 9. Прийняття рішення про ліквідацію Дирекції Товариства та про створення одноособового Виконавчого органу.
 10. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
 11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради
  Товариства, визначення уповноваженої особи на їх підписання.
 14. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
 15. Обрання Ревізора Товариства.
 16. Зміна місцезнаходження Товариства у звязку із перейменуванням вулиці на виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
 17. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
 18. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
 19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як
  одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.

Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Центральна, будинок 6В (юридичний відділ) в робочі дні з 900 до 1500, а в день проведення загальних зборів у місті їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо проведення Загальних зборів Товариства є головний юрисконсульт Товариства Небера Вікторія Володимирівна.

Телефон для довідок: (06244) 4-16-41

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний та попередній періоди

№п/пНайменування показниківПеріод
Звітний,
тис.грн.
Попередній,
тис.грн.
1.Усього активів
409367312599
Основні засобі (за залишковою вартістю)
138499126490
3.Довгострокові фінансові інвестиції
22161549
4.Запаси10739973738
5.Сумарна дебіторська заборгованість
3888430684
6.Грошові кошти та їх еквіваленти670515158
7.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
238575140414
8.Власний капітал275434177273
9.Статутний капітал1448914489
10.Довгострокові зобов’язання10157982169
11.Поточні зобов’язання3235453157
12.Чистий прибуток (збиток)9816114935
13.Середньорічна кількість акцій (шт.)173173
14.Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)00
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00
16.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)786801

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Генеральний Директор Мельник І.І.

17.03.2016