Загальні збори акціонерів 2017р.

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства “ЕКОПРОД”

місцезнаходження: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н,

м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6

В код за ЄДРПОУ 23981928

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться:

20 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н,

м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, кім. 21

Час початку реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2017 року о 13 год. 45 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, кім. 21.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 год. 13.04.2017 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Обрання голови, секретаря Зборів, лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Мельника Івана Івановича, Секретарем Загальних зборів Мельника Вячеслава Івановича.

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Небера Вікторія Володимирівна – Голова комісії, Михайленко Альона Вікторівна – член лічильної комісії.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

– час для доповіді – до 15 хвилин;

– час для виступів в дебатах – до 5 хвилин;

– час для виступів з запитаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;

– запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються;

– процес ведення загальних зборів акціонерів фіксувати відповідно до Статуту Товариства у письмовій формі шляхом складення протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів та протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного;

– порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється за особистим підписом Голови загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЕКОПРОД” – Мельника Івана Івановича.

  1. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

– затвердити звіт Генерального директора Товариства Мельника І.І про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

– вважати роботу Дирекції Товариства за результатами діяльності Товариства в 2016 році задовільною.

– затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід, допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном, несіннями і кормами для тварин, оптова торгівля хімічними продуктами, будівництво житлових і нежитлових будівель.

  1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

– затвердити звіт Голови Наглядової ради Мельника В.І про результати діяльності за 2016 рік.

– вважати роботу Наглядової ради Товариства за результатами діяльності в 2016 році задовільною.

  1. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

– затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства Проціва Володимира Григоровича за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

– вважати роботу Ревізора Товариства за результатами діяльності в 2016 році задовільною.

  1. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити річній звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

  1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік у сумі 159 826,00 тисяч гривень направити на розвиток виробництва у повному обсязі.

 1. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

– укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов’язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів;

– укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірного та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручене управляння, дилерських договорів про підписку та будь-яких договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв’язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведених цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 548 245,00 тисяч гривень.

– уповноважити Генерального директора Товариства або особу виконуючи його обов’язки, або уповноважену на це довіреністю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно до Статуту Товариства.

Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме: 85700,

Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В (юридичний відділ) в робочі дні з 900 до 1500, а в день проведення загальних зборів – у місті їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо проведення Загальних зборів Товариства є головний юрисконсульт Товариства

– Небера Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок: (06244) 4-16-41.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://www.ecoprod.com.ua/

Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера – Довіреність, та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаПеріод звітнийПеріод
попередній
Усього активів548245409367
Основні засоби170825138499
Довгострокові фінансові інвестиції20502216
Запаси169533107399
Сумарна дебіторська заборгованість4736139064
Грошові кошти та їх еквіваленти10116705
Нерозподілений прибуток398401238575
Власний капітал416022275434
Статутний капітал1448914489
Довгострокові зобов’язання89576101579
Поточні зобов’язання4264732354
Чистий прибуток (збиток)15982698161
Середньорічна кількість акцій (шт.)173173
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)748786

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” №53 від 20.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор                                                                                                                           Мельник Іван Іванович                                                                                                                                                                                                                                  16.03.2017 року

Оновлено: 21.03.2017 ПрАТ "Екопрод"