Загальні збори акціонерів 2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД»

( Код ЄДРПОУ 23981928, місцезнаходження Товариства:85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Леніна,будинок6В)

повідомляє про проведення «15» квітня 2015 року о 1400  чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Леніна, будинок 6В, кімната № 21.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 1300 до 1345 у день проведення зборів за місцем проведення зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину «09» квітня 2015 р. за пред’явленням документу,  який посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів крім того мати при собі належним чином оформлену довіреність на участь у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
  2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
  3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
  4. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
  5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
  7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
  8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
  9. Про укладення значних  правочинів, які будуть вчинятися Товариством.

Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Леніна, будинок 6В (кабінет № 12, юридичний відділ) в робочі дні з 900  до 1500, а в день проведення загальних зборів – у місті їх  проведення до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо проведення Загальних зборів Товариства є головний юрисконсульт Товариства – Небера Вікторія Володимирівна.

Телефон для довідок: (06244) 4-95-35

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний та попередній період

№ п/пНайменування показниківПеріод
Звітний,
тис.грн.
Попередній,
тис.грн.
1.Усього активів
312599226698
2.Основні засобі (за залишковою вартістю)12649093386
3.Довгострокові фінансові інвестиції1549669
4.Запаси7373853963
5.Сумарна дебіторська заборгованість3068429971
6.Грошові кошти та їх еквіваленти151587363
7.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)140414126430
8.Власний капітал177273163289
9.Статутний капітал1448914489
10.Довгострокові зобовязання8216926451
11.Поточні зобовязання5315736958
12.Чистий прибуток (збиток)1493516998
13.Середньорічна кількість акцій (шт.)173173
14.Кількість власних акцій викуплених протягомперіоду (шт.)00
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00
16.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)801782

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацii в повiдомленнi.

Генеральний Директор Мельник I.I.

10.02.2015