Повідомлення про виникнення особливої інформації 29.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 23981928

3. Місцезнаходження:85700, м. Волноваха, вул. Ленiна, 6В

4. Міжміський код, телефон та факс: +380623411532, +380623411532

5. Електронна поштова адреса: Ecoprod@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ecoprod.com.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II.Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повноваження дiючого складу колегiального виконавчого органу Товариства та вiдкликати з посади всiх її членiв. Посадова особа Мельник Iван Iванович (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Генерального директора Товариства.
Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку зi створенням одноосiбного виконавчого органу Товариства замiсть колегiального згiдно з законодавством України.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства — 52.0231%.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 5 рокiв.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Генеральним директором ПрАТ «ЕКОПРОД» Мельника Iвана Iвановича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано у зв’язку зi створенням одноосiбного виконавчого органу Товариства замiсть колегiального згiдно з законодавством України на пiдставi протоколу загальних зборiв №25 вiд 26.04.2016 р.
Строк призначення – 10 рокiв.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства — 52.0231%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 90 акцiй. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ «ЕКОПРОД». Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «ЕКОПРОД» та вiдкликати з посади всiх її членiв. Посадова особа Мельник Вячеслав Iванович (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Голови Наглядової ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту ПрАТ «ЕКОПРОД».
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства — 24.8555%.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «ЕКОПРОД» та вiдкликати з посади всiх її членiв. Посадова особа Мельник Олександр Iванович (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Члена Наглядової ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту ПрАТ «ЕКОПРОД».
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства — 23.1214%.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «ЕКОПРОД» та вiдкликати з посади всiх її членiв. Посадова особа Небера Вiкторiя Володимирiвна (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликана з посади Члена Наглядової ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту ПрАТ «ЕКОПРОД».
Часткою в статутному капiталi Товариства посадова особа не володiє.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повноваження Ревiзора ПрАТ «ЕКОПРОД». Посадова особа Процiв Володимир Григорович (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних) вiдкликан з посади Ревiзора Товариства. Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту ПрАТ «ЕКОПРОД».
Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Членом Наглядової ради ПрАТ «ЕКОПРОД» Мельника Вячеслава Iвановича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних зборiв №25 вiд 26.04.2016 р. Строк призначення – 3 роки.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства — 24.8555%.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: перший заступник Генерального директора ПрАТ «ЕКОПРОД». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 43 акцiї. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Членом Наглядової ради ПрАТ «ЕКОПРОД» Мельника Олександра Iвановича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних зборiв №25 вiд 26.04.2016 р. Строк призначення – 3 роки.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства — 23.1214%.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник департаменту засобiв захисту рослин ПрАТ «ЕКОПРОД». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 40 акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Членом Наглядової ради ПрАТ «ЕКОПРОД» Неберу Вiкторiю Володимирiвну (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних зборiв №25 вiд 26.04.2016 р. Строк призначення – 3 роки.
Частка у статутному капiталi Товариства посадова особа не володiє.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний юристконсульт ПрАТ «ЕКОПРОД».
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (протокол №25 вiд 26.04.2016 р.) було прийняте рiшення Обрати Ревiзором Товариства Процiв Володимира Григоровича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних данних).
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних зборiв №25 вiд 26.04.2016 р. Строк призначення – 3 роки.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:заступник головного бухгалтера, головний ревiзор, начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ «ЕКОПРОД». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

II.Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Мельник Iван Iванович

27.04.2016 р.

111 Обновлено: 02.11.2016 ЧАО «Экопрод»