Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 21.08.2014

Повідомленняmпро виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 23981928

3. Місцезнаходження:85700, м. Волноваха, вул. Ленiна, 6В

4. Міжміський код, телефон та факс: +380623411532, +380623411532

5. Електронна поштова адреса: Ecoprod@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ecoprod.com.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II.Текст повідомлення

На позачергому засiданнi Наглядової Ради ПрАТ «ЕКОПРОД» (далi – Товариство) вiд 19 серпня 2014 року (протокол №19) було прийнято рiшення достроково припинити повноваження Фiнансового директора Товариства Караван Рози Iванiвни (паспорт серія ВА 847001 виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області 14.08.1997 року) та звiльнити її за власним бажанням згiдно статтi 38 КЗпП України з 19.08.2014 року. На посадi Фiнансового директора особа перебувала з «16 » січня 2002 року. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. В зв’язку з вiдсутнiстю кандидатури на посаду Фiнансового директора, призначення нової посадової особи вiдбудеться пiсля пiдбору вiдповiдної кандидатури.

Особлива інформація розміщена у загальнодоступній базі НКЦПФР 20.08.2014р.

II.Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Мельник Iван Iванович

21.08.2014 р.

111 Обновлено: 02.11.2016 ЧАО «Экопрод»