Повідомлення про виникнення особливої інформації 0514 від 29.05.2014р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 23981928

3. Місцезнаходження:85700, м. Волноваха, вул. Ленiна, 6В

4. Міжміський код, телефон та факс: +380623411532, +380623411532

5. Електронна поштова адреса: Ecoprod@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ecoprod.com.ua/

7. Вид особливої інформації: Одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

II.Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕКОПРОД» (далi –
Товариства), яке вiдбулось 29 квiтня 2013 року, прийнято рiшення про попереднє схвалення правочинiв, а саме: кредитних договорiв, договорiв позики, угод про надання чи отримання фiнансової допомоги, договорiв iпотеки, застави, поручительства чи гарантiї, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати Загальних зборiв, предметом кожного з яких може бути майно або послуги,
вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства i надати повноваження щодо їх пiдписання Генеральному директору ( або iншiй уповноваженiй належним чином особi) за умови їх обов’язкового попереднього узгодження з Наглядовою радою Товариства (Протокол 21 вiд 29.04.2013р.). На позачерговому засiданнi Наглядової Ради Товариства 15.05.2013 р. було прийнято рiшення про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента (протокол №35).
У вiдповiдностi до кредитного договору операцiйний номер: 43077 вiд 06.06.2013 року мiж ПрАТ «Екопрод» та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку (мiсцезнаходження: Ван Iксчейндж Сквеар, Лондон ЕС 2А 2JN, Об’єднане Королiвство, SWIFT код: EBRDGB2L) загальна сума кредитної лiнiї становить 4,2 млн. євро, яка фiнансується з двох джерел: сума 3,1 млн. євро надається
безпосередньо Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку на строк 7 рокiв з вiдсотковою ставкою 6,8 % (яка складається з Маржi 6,5% рiчних та мiжбанкiвської ставки за процентний перiод); сума 1,1 млн. євро надається Фондом Чистих Технологiй на строк 15 рокiв з вiдсотковою ставкою 2,3 % (яка складається з Маржi 2,0% рiчних та мiжбанкiвської ставки за процентний перiод) (надається Товариству через Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку). Управлiння Фондом Чистих Технологiй вiдбувається групою органiзацiй Всесвiтнього Банку та iншими банками, включаючи Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку.

Умови повернення кредиту: позичальник зобов’язаний погасити 1-ий транш кредиту 10 (десятьма) рiвними (або максимально, наскiльки
це можливо, рiвними) частинами, якi сплачуються щопiвроку 1 червня та 1 грудня, починаючи з першої дати сплати процентiв, яка припадає на дату через два роки пiсля дати укладання кредитного договору або на пiзнiшу дату, та кiнцева дата погашення припадає перед або на кiнцеву дату погашення 1-го траншу кредиту. Позичальник зобов’язаний погасити 2-ий Транш Кредиту 26 (двадцяти
шiстьма) рiвними (або максимально, наскiльки це можливо, рiвними) частинами, якi сплачуються щопiвроку 1 червня та 1 грудня, починаючи з першої дати сплати процентiв, яка припадає на дату через два роки пiсля дати укладання кредитного договору або на пiзнiшу дату, та кiнцева дата погашення припадає перед або на кiнцеву дату погашення 2-го траншу кредиту. Планується, що дати сплати основної суми збiгатимуться з датами сплати процентiв.

Забезпеченням кредиту виступають: iпотека будь-яких та всiх майнових прав на об’єкти незавершеного будiвництва, будiвництво яких
ведеться Iпотекодавцем на земельнiй дiлянцi загальною площею 3,6631 га, кадастровий номер 1421510100:01:015:0040, за адресою: вул. Шевцової, 9в/1, м.Волноваха, Донецька обл., цiльове призначення якої розмiщення, будiвництво, експлуатацiя та обслуговування будiвель i споруд об’єктiв енергогенеруючих пiдприємств;
застава всього iснуючого i майбутнього рухомого майна Заставодавця, включаючи все належне Заставодавцю обладнання i механiзми, та рухоме майно, що буде придбане Заставодавцем в будь-який час протягом термiну дiї цього Договору, пов’язанi з Проектом з будiвництва технiчного оснащення та введення в експлуатацiю Бiогазового заводу в межах об’єкту з комплексного виробництва
тепла i електроенергiї iз загальню потужнiстю 1,5 МВт, що буде побудований на земельнiй дiлянцi з мiсцезнаходженням за адресою: Україна, Донецька область, мiсто Волноваха, вулиця Шевцової, 9в/1; застава акцiонерами (фiзичними особами) акцiй ПрАТ «Екопрод».

Вартiсть чистих активiв на початок 2013 року – 151291 тис. грн. Вартiсть активiв на початок 2013 року — 173420 тис. грн., сума
кредиту у гривнях – 45904 тис. грн. (за курсом НБУ на 23.10.2013 року), спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок року — 26,4698%.
Вартiсть чистих активiв напочаток 2014 року — 163289 тис. грн. Вартiсть активiв на початок 2014 року – 226698 тис. грн., загальна сума кредиту у гривнях — 45904 тис. грн. (на дату отримання першого траншу), спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок 2014 року – 20,21 %. Кошти надаються виключно для цiлей реалiзацiї проекту з будiвництва бiогазового заводу потужнiстю 1,5 мВт в мiстi Волноваха.

Перший транш кредитної лiнiї вiд Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку отримано 23.10.2013 року. Сума першого траншу становить 2 000 000,00 (Два мiльйони) євро (за курсом НБУ на 23.10.2013 року – 21859 тис. грн.), що становить 47,6% вiд загальної суми кредитної лiнiї. Позичальник зобов’язаний сплачувати проценти на основну суму кожної Виплати
1-го траншу кредиту, що час вiд часу залишається непогашеною протягом кожного процентного перiоду стосовно такої виплати, за ставкою, яка дорiвнює сумi маржi 1-го траншу та, з урахуванням положень кредитного договору, мiжбанкiвської ставки за такий процентний перiод.

Другий транш кредитної лiнiї вiд Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку отримано 21.02.2014 року. Сума другого траншу
становить 1 000 000,00 (Один мiльйон) євро (за курсом НБУ на 21.02.2014 року — 12113 тис. грн.), що становить 23,81% вiд загальної суми кредитної лiнiї. Позичальник зобов’язаний сплачувати проценти на основну суму кожної Виплати 2-го траншу кредиту, що час вiд часу залишається непогашеною протягом кожного процентного перiоду стосовно такої виплати, за ставкою, яка дорiвнює сумi маржi 2-го траншу та, з урахуванням положень кредитного договору, мiжбанкiвської ставки за такий процентний перiод.

Третiй транш кредитної лiнiї вiд Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку отримано 27.05.2014 року. Сума третього траншу
становить 1 200 000,00 (Один мiльйон двiстi тисяч) євро (за курсом НБУ на 27.05.2014 року – 19 072 тис. грн.), що становить 28,59% вiд загальної суми кредитної лiнiї. Позичальник зобов’язаний сплачувати проценти на основну суму кожної Виплати 3-го траншу кредиту, що час вiд часу залишається непогашеною протягом кожного процентного перiоду стосовно такої виплати, за ставкою, яка
дорiвнює сумi маржi 3-го траншу та, з урахуванням положень кредитного договору, мiжбанкiвської ставки за такий процентний перiод.

II.Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Мельник Iван Iванович

29.05.2014

111 Обновлено: 29.05.2014 ЧАО «Экопрод»